اهم وظایف اداره‌کل
- ارتقاء آگاهي‌ها، خواسته‌ها و توانمندي‌هاي شهروندان در راستاي زندگي سالم و حيات اجتماعي مطلوب با تاثير در ابعاد بينش و منش و رفتار جامعه
- ارايه خدمات آموزشي به شهروندان از طريق آموزش‌هاي غيرحضوري، حضور و مجازي
- ايجاد توسعه و بهره‌وري لازم از طريق برنامه‌ريزي آموزشي، تدوين محتوا و متون و طراحي و توليد محصولات مرتبط
- ارايه آموزش‌هاي شهروندي در موضوعات روابط و مناسبات اجتماعي، حقوقي و تكاليف شهروندي، مهارت‌هاي زندگي، نظم و انضباط اجتماعي، بهداشت و محيط زيست و...
- توسعه فرهنگ مشاركت‌‌هاي اجتماعي به منظور توسعه پايدار شهري
- توانمندسازي اقشار جامعه از طريق فعال‌سازي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي مردمي
- شناسايي، سازماندهي و حمايت از تشكل‌هاي مردمي و غيردولتي
- ايجاد هماهنگي با نهادها، سازمان‌ها و مراكز دولتي در راستاي بهبود زندگي مردم
- جلب مشاركت از اقشار مختلف جامعه مانند فرهيختگان و نخبگانف زنان و خانواده، جوانان، نوجوانان و كودكان به منظور ارايه آموزش‌هاي شهروندي و مددسازي به مديريت شهري
- جلب مشاركت از خيريه‌ها و مساجد و هيات در راستاي تامين معنويت شهروندان و اهداف مديريت شهري
- شناسايي، جلب حمايت‌هاي فكري، تبادل اطلاعات، حوزه‌بندي، دخالت در تصميم‌ سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و مشاركت اجرا در سطوح مختلف جامعه در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، محيط زيست و اقتصادي با رویکرد آموزش های شهروندی
- جلب مشاركت درون سازماني در راستاي تامين اهداف مديريت شهري