Text/HTML

ردیف

عنوان مقاله

توضیحات

نویسنده

دانلود و مشاهده مقاله

1

چالش های فرهنگی شهرنشینی در ایران

با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل مؤثر در مدیریت شهری، در این مقاله نخست به تشریح فرهنگ شهری و جایگاه فرهنگ شهرنشینی پرداخته شده و سپس لزوم آموزش شهروندان در راستای ارتقاء فرهنگ شهرنشینی مطرح و ضمن معرفی دیدگاه های نظری در زمینه چالش های فرهنگی شهرنشینی، چالش های نه گانه فرهنگ شهرنشینی در کشور ارائه شده است.

نویسندگان: دکتر سیدرضا صالحی امیری
فرزانه چاوش باشی 1389

مشاهده

2

مشارکت برای مدیریت شهر

در این مقاله به ارتباط تنگا تنگ تاثیر آموش های شهروندی ومشارکت شهروندان در جامعه شهری، و ایجاد باور عمومی در شهروندان، مبنی‌بر مشاركت آنها در تصمیم‌گیری‌های شهری اشاره شده است. طی آموزش‌های شهروندی ارتقا آگاهی شهروندان نسبت به سرمایه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی امكان‌پذیر می‌شود و درواقع مشاركت همگانی و حركت‌های اجتماعی مردمی، اوج فعالیت‌های مؤثر مدیریت شهری است كه از ایجاد تعلق اجتماعی در بین شهروندان ناشی می‌شود.

روزنامه همشهری، تاريخ انتشار یکشنبه 9 اردیبهشت 1386 نویسنده: فریبا برامو

مشاهده

3

آموزش شهروندی؛ كلید توسعه شهری

در این نوشتار آموزش شهروندی از اهمیت و اولویت برخوردار است چنانچه آنرا کلید توسعه دانسته وآموزش ‌را آغاز توسعه برشمرده است. در واقع آموزش شهروندی حركتی از "نقص" به سمت "كمال" است كه با رعایت اصل تطابق درون سازمان‌ها قطعاً به تكامل خواهد رسید. رشد و توسعه مطلوب شهری به تغییرات و دگرگونی‌هایی نیاز دارد كه در آن می‌بایست منابع آموزش‌های شهری از تمامی قدرت خود جهت تحرك شهروندان و مشاركت‌پذیری آنان استفاده كند. بنابراین در جهت توسعه مطلوب آموزش‌های شهروندی باید از شیوه‌هایی استفاده كرد كه مقبولیت اجتماعی با تأكید بر پیشرفت برنامه‌های آموزشی همراه با تغییرات مثبت، توأم باشد؛ ضمن این‌كه با معیارهای اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی همخوانی و سازگاری داشته باشد.

روزنامه همشهری تاريخ انتشار: 14 فروردين ۱۳۸۹ نویسنده: فریبا برامو

مشاهده

4

راهبردها و الگوهای افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری

 در این مقاله به مفاهیم مشارکت، پیش نیازهای مشارکت، انواع مشارکت، تجارب مشارکتی و به الگوها و مواردی که شهروندان می‌توانند بصورت مشارکتی با همکاری مدیریت شهری انجام دهند اشاره شده است.

مرتضی آزادفلاح

مشاهده

5

جايگاه آموزش در توسعه پايدار شهري

در اين مقاله با هدف شناخت و فهم جايگاه آموزش در توسعه پايدار، به خصوص توسعه پايدار شهري، با روش توصيفي- تحليلي و اتكا به مطالعات اسنادي، از جمله بيانيه هاي بين المللي، به بررسي جايگاه آموزش در توسعه پايدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهاي بین المللي ، از بعد مفهومي ومعرفت شناسي آن، پرداخته شده است.

نویسنده:حسين محمدپور زرندي سال 1393

مشاهده

6

زمینه های حقوق شهروندی در قرآن

این مقاله بدنبال مفاهیم وزمینه های حقوق شهروندی در قرآن کریم و دین مبین اسلام میباشد.

نویسندگان :احمد خزائی-احمد مراد خانی1394پژوهش نامه قرآن

مشاهده

7

حقوق شهروندی

 

نویسنده:معاونت تحقیقات آموزشی و حقوق شهروندی سال 1390

مشاهده

8

نقش و ابعاد آموزش های شهروندی به عنوان یک واقعیت در توسعه شهر الکترونیک

 

 

نویسندگان:بهروز البرز و ناهید نصیری دو ماهنامه شهر نگارسال 1386

مشاهده

 

  * لازم به ذکر است نظر نویسندگان نظر اداره‌کل آموزش و مشارکت‌های اجتماعی نمی‌باشد.