Text/HTML

ردیف

عنوان پژوهش

توضیحات

پژوهشگر

دانلود و مشاهده پزوهش

1

بررسی مشاركت شهروندان (SWOT) درامور شهری

اين تحقیق به دنبال پاسخگويي به اين سئوال اساسي است كه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي پيش روي مشاركت شهروندان در امور شهري كدامند؟ مطالعه حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي مديريتي، قانوني حقوقي و فضايي كالبدي مشاركت شهروندان از يك سو امكان پاسخگويي به سئوال اساسي تحقيق را فراهم ميكند و از سوي ديگر به برنامه ريزان شهري امكان میدهد تا در برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تدوين چشم اندازها، اهداف، راهبردها، سياستها و الگوهاي مشاركت شهروندان در امور شهري بپردازند.

روش: اين مطالعه به روش كيفي انجام شده است. اطلاعات در قالب سئوالات باز و از طريق نقاط قوت، ضعفها، فرصتها و تهديدهاي اجتماعی،(SWOT) مصاحبة عميق با تكنيك فرهنگي، اقتصادي، سياسي مديريتي، قانوني حقوقي و فضايي كالبدي مربوط به مشاركت شهروندان در امور شهري به دست آمده است.

فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی

نویسندگان: ميثم موسايي- بهزاد رضوي الهاشم 1389

 

2

مشارکت اجتماعی یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی

در این پژوهش تئوری سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تئوری سرمایه اجتماعی از لحاظ واقعیت های مسلط بر جامعه مورد آزمون تجربی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا این رویکرد نظری، تبیین کننده واقعیت موجود در زمینه مشارکت اجتماعی در ایران میباشد یا نه؟ روش بررسی ، تطبیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است.

دکتر میر طاهر موسوی1385

 

3

تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تاکید بر آموزشهای شهروندی

هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ شهروندی با تاکید بر آموزش های شهروندی توسط شهرداری شهر آران و بید گل است.در این پژوهش فرهنگ شهروندی با ابعادی چون مسئولیت پذیری ، مشارکت جوئی و رعایت قوانین و مقررات سنجیده شده است.

محمد گنجی-محسن نیازی-اسما عسکری سال 1393

 

4

بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در شهر تهران

در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین هویت ملی، هویت سیاسی، هویت فرهنگی، هویت دینی و هویت تاریخی به عنوان متغیرهای مستقل و پایبندی به فرهنگ شهروندی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شده است .

سهیل سلیمیان سال 1396

 

5

نقش برنامه ريزي آموزشي در تربيت شهروند متعهد به فرهنگ ترافيك

هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش برنامه ريزي آموزشي درايجادفرصتهاي مناسب با تحقق انگاره شهروند متعهد به فرهنگ ترافيك در دانش آموزان دوره متوسطه استان اصفهان است.

ستاره موسوی- حسین نظری - مجتبی زمانیان سال 1393

 

6

بررسي آموزش شهروندي در برنامه درسي آشكار نهاد آموزش رسمي ايران

پژوهش حاضر به طورخاص در پي پاسخ به اين پرسشهاست: تمركز كتاب هاي درسي در خصوص آموزش شهروندي درايران بيشتر بر چه موضوعاتي است؟ محتواي اين كتابها بيشتر پيرامون تكاليف شهروندي است ياحقوق شهروندي و يا به صورت متوازن بر هردوي آنها توجه دارد؟ ساير صور شهروندي چه سهمي دركتابهاي درسي دارند؟ براي انجام اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شده است.

علی محمد حاضری و علی خلیلی

سال 1393

 

7

نقش آگهي هاي آموزشي تلويزيون جمهوري اسلامي در توسعه وگسترش آموزش شهروندي (مطالعه موردي مناطق 2و 18 شهر تهران)

هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش »آگهي هاي آموزشي تلويزيوني به عنوان يكي از عوامل در توسعه و گسترش آموزش شهروندي است. اين تحقيق با روش

پيمايشي، كتابخانه اي انجام گرفته و روش نمونه گيري در آن نمونه گيري خوشه اي بوده و براي جمع آوري اطلاعات ازپرسشنامه استفاده شده است.

حبیب الله زنجانی - مریم قرهی

 

8

بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندي

تحقیق حاضر درصدد شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است. از این منظر ضمن مروری برفضای مفهومی موضوع از تئوری شهروندی پارسونز، مارشال، ترنر و هابرماس برای تبیین موضوع بهره گرفته شده است و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوریها اخذ شده درصدد شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است.

سیدمحمدصادق مهدوی- علی عاشوری

 

9

نقش برنامه هاي درسي علوم اجتماعي در پرورش مهارت هاي شهروندي

هدف اين پژوهش، بررسی ميزان تاثيرگذاری محتواي کتاب هاي درسي علوم

اجتماعي در راستاي اهداف تعيين شده و ميزان ارايه مهارت هاي تربيت شهروندي در کتاب ها میباشد..

نویسندگان: محسن طالب زاده نوبريان -محمود ابوالقاسمي- محمد جمالي تازه کند سال 1391

 

10

بررسی رابطه مشارکت شهروندان و فاکتورهای اصلی مدیریت شهری

این پژوهش بر اساس سنجش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری تهران بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری تدوین شده است و به بررسی معنا داری رابطه بین معیارهای حکمرانی شهری به عنوان متغیر های وابسته با متغیر مستقل مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پرداخته است.

نویسندگان:عباس فخرایی - روژین مرزی سال 1396

 

11

مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران

اين پژوهش به بررسي فرهنگ شهروندی در مديريت شهری با روش پژوهش كیفي و كاربرد فن مصاحبه با مديران شهرداری شهر تهران پرداخته است.

نویسندگان: ملیحه شیاني- محمد علي محمدی سال 1394

 

12

نقش مشارکت مردمی در توسعه محله ای

پژوهش حاضر با هدف نقش مشارکت مردمی در توسعه محله ای در محله داوودیه منطقه سه تهران تدوین شده است.

نویسندگان: مریم عبادی - علی موحد سال 1394

 

13

عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر(پژوهش)

 

نویسندگان:فتاح شریف زاده- جوادصدقی سال انتشار 1388

 

14

تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزشهای شهروندی(پژوهش)

 

نویسندگان محمد گنجی- محسن نیازی- اسما عسکری کویری

سال انتشار 1393

 

15

بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند شهری

 

نویسندگان:فراهانی،خادمیان،منصوری و ذاکری

سال 1396 فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

 

16

بررسی میزان استفاده از مفاهیم شهروندی در محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمائی از دیدگاه دبیران

 

نویسنده:سید احمد هاشمی فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی سال 1389

 

17

عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در شهر مشهد

 

نویسندگان: مریم هاشمیان،حسین بهروان و محسن نوغانی سال 1391

 

  * لازم به ذکر است نظر نویسندگان نظر اداره‌کل آموزش و مشارکت‌های اجتماعی نمی‌باشد.